Här President,

Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir nohalteg Entwécklung an Infrastrukture weiderzeleeden.

En Donneschdeg, den 27. September ass op der A7 e Motorradsfuerer vun 71 Joer déidlech verongléckt. Den Ëmstänn no ass, ass dëst Accident kaum op ze vill eng héich Vitesse zeréckzeféieren. Et schéngt, wéi wann de Pilot op der naasser Strooss ausgerutscht wär.

De Motorradsfuerer ass mam Kierper an d’Leitplanke geroden. Op de Fotoen aus der Press, op deenen d‘ Motorrad ze gesinn ass, sinn nëmmen „einfach“ Leitplanken ze gesinn.

Dowéinst géing ech dem Här Minister des Froe stellen:

  1. Waren op där Plaz, wou de Motorradsfuerer verongléckt ass, einfach oder duebel Leitplanken?
  2. Ass de Minister sech bewosst, datt duebel Leitplanken am Fall vun engem Accident mat Motoe kënne Liewe retten?
  3. Gëtt et e Plang fir systematesch duebel Leitplanken opzeriichten? Wa jo, a wéi engem Zäitplang soll dëse Plang ëmgesat ginn?
  4. Besteet nach ëmmer d’Spezialcommissioun fir d’Sécherheet vun de Motorradsfuerer, an där och d’Motorradsfederatioune mat agebonne sinn? Wa jo, wéini ass dës fir d’Lescht zesummekomm? Wa neen, wat waren d’Grenn fir des Kommissioun ofzeschafen oder net zesummenzeruffen?