Hurra, mir si gutt! Mir kréie méi Geld geléint, wéi mir es de Moment brauchen, an dat zu engem niddregen Zënssaz! Léif Lëtzebuerger, dir braucht Iech keng Suergen ze maachen, well mir si jo um séchere Wee vun der CSV mat den Häre Juncker a Frieden. Dat ass de Message vun eiser Regierung. A souwisou gi jo nëmmen déi lafend Zënsen bezuelt. Wien an 10 Joer mat enger Milliard Euro weider Schold do steet, scheint Juncker, Frieden an de Rescht vun der CSV-LSAP-Regierung net ze interesséiren!

Déi Milliard, déi mir elo léine ginn, deet eis nët wéi, well dat sinn, op dëst Joer gerechent, jo nëmmen 9 Prozent vun eisem Budget, an dat ass och nëmmen 6 Prozent méi wéi déi 3 Prozent, déi de Masstricht-Vertrag erlabt. An et sinn och nëmme knapps 2.000 Euro pro Awunner oder 8.000 Euro fir eng Famill vu 4 Persounen, déi mir eis als nei Schold oplueden. Op d’Lëtzebuerger Staatsbierger ëmgerechent ass dat ongeféier dat duebelt, mee dat ass jo awer auszehalen.

Dir gesitt, léif Lëtzebuerger a léif auslännesch Matbierger, wéi gutt eisen Här Staatsminister viraus gesinn huet, wéi e virun de Wahle mat Steiergelder d’Stëmme vum Léierpersonal mat enger kräfteger Erhéijung vun de Gehälter kaaft huet, a wéi recht en hat, fir d’Krisesteier virun de Gemengewahlen rëm ofzeschafen, an et ass och nët méi wéi richteg, datt d’Regierung d’Gehälter am ëffentlechen Déngscht wëllt erhéijen, well mir kréie jo méi Geld geléint, wéi mir es de Moment brauchen.

Dir gesitt och, wéi gutt déi Regierunge virdrun mat deenen héije Recetten a Budgetsiwwerschëss ëmgaange sinn, well mir hunn zwar e Pei-Musee an zanter 15 Joer e Festungsmusee-in-spe, a wat nach nët alles, mee fir modern Infrastrukturen am Transport, Lyceeën, Kläranlagen asw. feelt et vir an hannen um Geld. Mee, wéi gesot, eis geet et jo gutt, well mir kréie Geld geléint wéi Hee, an zu engem niddregen Zënssaz.

Datt eis Kanner a Kandskanner dat eng Kéier deier musse bezuelen, dat brauch déi dichteg Häre Juncker a Frieden net ze interesséieren, well da brauchen si jo net méi erëmgewielt ze ginn. A wien keng Kanner huet, brauch sech ëm seng Kandskanner net ze suergen.

Mee elo an allem Eescht: D’ADR veruerteelt déi desastréis Finanzpolitik vun der CSV-LSAP-Regierung, déi héich Iwwerschëss vun deene vergaangene Joeren dropgemaach huet an elo dee selwechte Wee an d’Iwwerverschëldung geet wéi vill aner Länner. D’Tatsaach, datt de Budget vun 2012 an den Depensen eng Steigerung vu 7,5 Prozent ausweist, beweist, datt dës Regierung zwar gutt dran ass, deenen anere Länner Lektiounen ze erdeelen, mee selwer net amstand ass, bei eis d’Käschten am Grëff ze halen.

D’ADR verurteelt och déi gängeg Praxis, fir op deene lafenden Emprunten nëmmen Zënsen ze bezuelen, awer dat geléintent Kapital nët zréckzebezuelen. Sou ginn d’Scholden ugeheeft, bis d’Zënslaascht Iwerhand hëlt. D’ADR verlaangt, datt d’Regierung hire Budget an Zukunft soll am Equiliber halen an datt et muss Schluss sinn mat enger Scholdepolitik um Bockel vun der jonker Generatioun!!!